GİRİŞ YAP

KİRALAMA KOŞULLARI

Araç Kira Sözleşmesi ve Kullanım Koşulları

 

Sözleşmede belirtilen aracı kira ile veren DAB Rent A Car 'Kiralayan'.  Sözleşmenin ön sayfasında imzası bulunup, kira karşılığında kullanmak üzere alan 'Kiracı' olarak adlandırılacaktır.

 1.  Kiralayan mülkiyetinde bulunan aracı, belirtilen koşullara uyulması şartıyla kiracıya, önceden saptanan süre için verilmiştir. Kiracı, bu ekle sözleşmede yazılı gün ve saatte, aynı şekilde aldığı yerde geri vereceğini kabul etmiştir. Kira süresini 24 saat öncesinden haber verip, kiralayanın muvafakatini almak ve kira depozitine gerekli miktarı eklemek kaydıyla uzatabilir. 
 2. Günlük kiralamalarda, günlük 200 km sınır vardır. İstendiği taktirde uygun fiyatlı KM paketlerimizi satın alabilirsiniz.
 3. Kiracı, aracı aşağıda belirtilen durumlarda kullanmayacağını kabul ve taahhüt eder.

  a)     T.C. Kanunlarınca taşınması suç sayılan her türlü eşyanın taşınması ve diğer gayri kanuni işlerde,

  b)     Başka bir aracı veya römorku çekmekle veya itmekle,

  c)     Yarış, hız tavını, ralli, denemeler, motorlu sporlarda

  d)     Normal trafiğe kapalı ve uygun olamayan yollarda,

  e)     Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve 

  f)      her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı parlayıcı maddeler taşınmasında,

  g)     Alkol ve uyuşturucu maddelerin etkisi altında,

  h)     Ödeme şekli ne olursa olsun ivaz karşılığında yolcu ve mal taşımada.

 4. Sözleşmenin düzenlendiği sırada kiracının 22 yaşını doldurmuş olması en az iki yıllık geçerli ehliyetini ibrazı gerekir.
 5. Kiracı: Kiralayanın onayı olmaksızın, aracı üçüncü şahıslara kullandıramaz. Bu durumda, kiracı aracı kullanacak üçüncü şahsın kimlik, adres ve ehliyetine ilişkin bilgileri sözleşmeye kaydettirmeye ve kiralanan vasıtayı kullanma yetkisi tanıdığı kişinin, bu kontratın tüm koşullarına tamamen uymasını sağlamaya mecburdur.
 6. Aracı kullanan kişiler, kontratta imzaları olmasa dahi, kiracı ile birlikte mütesesilen sorumludurlar.
 7. Kiracı: Bu sözleşmede belirtilen ikametgah adresinin doğruluğunu beyanla, bu adresteki herhangi bir değişikliği kiralayana derhal yazılı olarak bildireceğini, aksi takdirde sözleşmede yazılı adresine yapılacak gerek idare, gerekse hukuki tebligatların geçerli sayılacağını ve tebliğ konusunda herhangi bir itirazda bulunulmayacağını taahhüt eder.
 8. Kiracı: Seyir dışında, aracı, trafik kurallarına uygun ve güvenliğini sağlayacak biçimde, emniyetli bir yerde, kapalı ve kilitli olarak park etmekle yükümlüdür.
 9. Kiracı: Aracı kiralayana teslimi anında, araca ait resmi belgeleri, (Trafik Belgesi, Tescil Belgesi, Sigorta, Plaklar) iade etmediğinde bunların teminine kadar geçecek süreye ait kirayı ödeyeceği gibi kaybı halinde yenilerinin alınması için yapılacak giderleri de ödemekle yükümlüdür.
 10. Aracı: Kiracının neden olduğu herhangi bir olay nedeniyle aracın, yetkili makamlarca müsaderesi veya el konması halinde, geri alınması için yapılacak her türlü girişime ilişkin harcamalar ile bu sürede geçecek günlerin kirası kiracıya aittir. Aracın geri alınmaması durumunda aracın rayiç bedeli kiracı tarafından kiralayana nakden ve defaten ödenir.
 11. Trafik cezaları ve aracın trafikçe çekilmesi sırasında meydana gelecek hasar kiracıya ait olup, aracın trafikçe alıkonulması durumunda bu süre kiralama süresine dahil edilir.
 12. Kiracı: Aracın üretimini yapmadığından, vasıtanın ve yedek parçalarının mekanik veya imalat hasarlarından meydana gelecek kaza, herhangi bir kayıp ve sakatlıktan sorumlu tutulamaz.
 13. Kiralayanın yazılı izni olmaksızın araçlar yurt dışına çıkarılamaz.
 14. Kiracı herhangi bir şekilde bu sözleşmeden doğan hakları aracın içinde dananım ve geçerli devir, temlik ve terhin edemez. Bunları kiralayana zarar verecek biçimde kullanamaz.
 15. Her durumda kiracı ve kiralayan üçüncü şahıslara karşı sahip oldukları tazmin az haklarının takibinden birbirlerine gerekli kolaylıkları gösterip, haklı oranında birbirlerine vekalet etmek ve de dava haklarının temlik etmek zorunda olup, yargılama giderleri bu oran dahilinde paylaşılır.
 16. Kiracı: Kira kontratında belirtilen şahsi bilgilerin kiralayanın şahsi dosyasında saklanmasına ayrıca kiranın zamanında ödenmesi, aracın zamanında teslim edilmesi gibi sözleşmeye aykırı durumlarda adını uyarı listesinde yazılmasına peşinen muvafakat eder.
 17. Kiralayan: Kiracının belirtilen şartlarda herhangi birine uymaması durumunda, kaza-i yollara başvurmaya tedbir veya istihsaline hacet kalmasızın, aracını derhal geri alabilir, dilerse peşin verilmiş kira bedelini iade kaydedebilir.
 18. Kiralayan: Bir sebep göstermek ve tazminat ödemek zorunda olmaksızın sözleşmeyi dilediği zaman fesih edebileceği gibi uzatmaktan da kaçınabilir.
 19. Yakıt ücreti müşteriye aittir.
 20. Taraflar arasında yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, bu şartlardaki herhangi bir ilave veya değişiklik hükümsüzdür.
 21. Kiracı ile kiralayan arasında anlaşmazlıklar İstanbul Mahkemeleri ve İcra Dairelerinde T.C. Kanunlarına göre çözümlenecektir.

 

Bakım

 

Kiracı: Kira süresi içinde, vasıtanın periyodik bakımlarının (yağ değişimi ve benzeri gibi) kiralayanın en yakın bürosuna başvurarak ücretsiz yaptıracaktır. Bunun mümkün olmadığı hallerde, bakımı yetkili servis istasyonunda yaptıracak masrafları kiralayanın adına olacağı fatura karşılığında kendisine iade edilecektir.

 

Tamirat

 

Normal kullanma ve eskime sonucu yapılan tamirat, yedek parça ve lastik değiştirme masrafları kiralayana aittir. Normal kullanım harici ihmal ve hatalı kullanım sonucu, (yağsız, susuz kullanım, donma, lastik yarılması gibi) yapılacak tamirat, parça ve lastik masrafları ile hareket edememiş durumda kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamaları ve geçerli tarife üzerinden hesaplanarak aracın işten kalma ücreti kiracıya aittir.

 

Ödeme

 

Kiracı: Geçerli fiyat tarifesindeki kira bedeli ile imzasını atarak kabul ettiği seçenekli maddelerin bedelini ve kira sonunda ortaya çıkabilecek ücretleri, kanunen uygulanan vergileri ile ödemeyi kabul eder. Sözleşmenin düzenlenmesi sırasında, o tarihte geçerli tarifeye göre, yaklaşık kira tutarı üzerinden depozite alınır. Bu depozito kiralama bitiminde saptanacak kesin hesap sonucuna göre tavsiye edilir. Kiracı bu depozitoyu, bu sözleşme ile tahakkuk edecek borçlarından başka borçlarına mahsup edemez. Ödemeler nakden ve defaten yapılır. Kiracı gecikmelerde, ödenmeyen miktar üzerinden, yıllık vadeli mevduata uygulanan faizi ödemeyi bile itiraz kabul ve taahhüt eder. 

 1. Bir günlük kira 24 saat, haftalık ve aylık kira süreleri 7 ve 30 gün üzerinden hesap edilir. 
 2. 2 saati geçen gecikmeler tam gün olarak hesaplanır.
 3. Kiracı, aracın teslim alındığı anda kendisine ait geçerli bir kredi kartını Kiralayan' a bildirmek zorundadır. Kiracı, kiralama süresinde oluşabilecek her nevi trafik cezası, park cezası, ücretli otoyol geçiş cezaları, araçta oluşabilecek maddi hasar ve eksikliklerin bu karttan tahsil edilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. 

 

Sigorta

 

Kiralanan araçlar; Karayolları Trafik Yasası uyarınca zarar gören üçüncü şahıslara karşı, yasal poliçe sınırları içinde Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası ile sigortalanmıştır. Kiralayan; üçüncü şahıslara zarar veren kazalar sonucu oluşacak sorumluluğu, her araç için yaptırılmış. Mecburi Mali Mesuliyet Sigortası teminat kapsamı hadleri halinde kalmak şartıyla, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kapsamı hadleri dahilinde kalmak şartı ile, sigorta şirketinden alacağı tazminat miktarında yüklenir. Bu hadlerin üstündeki sorumluluk ve kazaya uğrayan kişilerin ve yakınlarının manevi tazminat talepleri kiracıya ait olup, kiralayan, kiracıya rücu hakkını mahfuz tutar.

 1. Kiracı kiraladığı aracın çalışmasından veya her türlü kaza sonucu uğrayacağı zararlardan, aracın kiralandığı yere getirilmesi için yapılan taşıma harcamalarından ve aracın tamir süresince işlem kalma ücretinden itirazsız sorumludur.
 2. Ancak: kiranın başlangıcında belirlenen hasar muafiyet primini ödemeyi kabul eden kiracı, aşağıda belirtilen şartları yerine getirdiği takdirde bu sorumluluklardan kurtulur.
 • Kiracı ve yetkili sürücü; doktor raporu ile saptanmış engelleyici durumu yoksa, kaza yerinde gereken güvenlik önlemlerini alacak, hasarlı araca her şekilde olursa olsun müdahale etmeyecek, ilgili kişi ve tanıkların isim adreslerini tespit edecek, kazayı kiralayan ve en yakın görevlilerine derhal haber verecektir.
 • Sorumluluk ve suçun takdiri yetkili makamlara ait olduğundan, ifadesinde sadece olayın oluş tarzını anlatacak peşinen suçu ve sorumluluğu kabullenmeyecektir. 
 • Kiracı; kazanın olduğu en yakın yere en yakın yetkili makamdan alınmış (Trafik Polisi veya Jandarma) Trafik Kazası Tespit Tutanağı’nı, alkol raporunu, şahit isim ve adreslerini, en geç 48 saat içinde kiralayana teslim edecektir. 
 • Çalınma halinde, kiracı, derhal en yakın polis veya jandarma karakoluna ve kiralayana haber verecektir.

Teminat Dışında Kalan Haller

 • Kaza ve alkol raporunun olmadığı durumlar  
 • Kazanın sözleşmede adı yazılı olmayan bir sürücünün yönetiminde meydana gelmesi durumu  
 • Sürücünün kaza sırasında alkol veya uyuşturucu etkisi altında olduğu durumlar
 • Sürücünün geçerli ehliyete sahip olmadığı durumlar 
 • Trafik kurallarının ihlali ve aşırı hız dolayısıyla meydana gelen kazalar
 • Sürücünün %100 kusurlu olduğu durumlar
 • Kira sözleşmesinde belirtilen süre dışında meydana gelen kaza ve hasarlar
 • Başka bir aracın ya da hareket eden veya etmeyen nesnelerin çekilmesi, itilmesi, yüklenerek taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar,
 • Aracın, yarış, hız tayini, ralli denemeleri, motorlu sporlar sırasında veya normal trafiğe kapalı, uygun olmayan yollarda kullanılması sırasında meydana gelecek kazalar hasarlar
 • Trafik kuralları tarafından saptanmış yolcu sayısının üstünde yolcu ve her ne şekilde olursa olsun bagaj dışı yük ve patlayıcı, parlayıcı maddeler taşınması sırasında meydana gelecek kaza ve hasarlar 
 • Sigara ve emsali yakıcı maddenin tesiri ile alevli bir yangın başlangıcı olmaksızın husule gelen yanıklar
 • Aracın döşemesinde meydana gelecek yanık ve lekeler
 • Hatalı kullanımdan meydana gelecek lastik yarılmaları, teminat dışında olup, bu durumlarda meydana gelecek hasarlardan tamamen kiracı sorumludur.  
 • Kendisine atfı kabul olmayan her türlü fiil ve ihmalden dolayı sigorta tazminatından kısmen veya hiç istifade edemeyen kiralayan tahsil edemediği zarar için ve aracın işten kalma tazminatı için kiracıya rücu hakkına sahiptir.

 

İptal ve İade Şartları

 • İptal talebi rezervasyon yapılan tarihte tarafımıza bildirilirse, ödenen tutar iade olur. 
 • Kiralama alış saatine 24 saatten daha az zaman kalması durumunda 3 günlük kiralama ücreti tutarında kesinti yapıldıktan sonra iade yapılmaktadır. Rezervasyonunuz 3 günden az ise iade yapılamamaktadır.
 • Kiralama alış saatine 24 saatten fazla zaman var ise, 50 TL tutarında kesinti yapılmaktadır.
 • Rezervasyonda belirtilen teslim alma saatinde aracın teslim alınmaması durumunda, rezervasyon sistem tarafından otomatik olarak iptal edilecek ve ücret iadesi yapılmayacaktır.
Adres: Tayakadın Mahallesi Terminal Caddesi No:1 34283 Arnavutköy, İstanbul
Tel: +90 549 505 30 00
Mail:ist@dabrentacar.com.tr
Copyright @ 2022 turev.net
Whatsapp İçin Tıklayınız